11. Prestaties en financiën

In het Strategisch Plan 2017-2020 zijn de hoofdlijnen op het gebied van financiën uitgezet. In dit plan werd ingezet op kostenreductie en een stijging van met name horeca en commerciële inkomsten. De financiële ruimte die daarmee ontstond, werd ingezet voor intensivering van culturele producties en evenementen. Nu het planjaar 2018 is afgesloten, kan een eerste tussenstand worden opgemaakt over het welslagen van deze voornemens. Evident is dat 2018 een rijk jaar was met een grote oogst aan culturele projecten. ‘Het Mysterie van Alkmaar’ werd, als belangrijk voorbeeld daarvan, voor een groot deel uit de eigen reguliere exploitatie gefinancierd. De inzet op intensivering is dus geslaagd. Ook de kostenreductie krijgt vorm. De bedrijfskosten lagen met ruim 5 miljoen in 2018, ondanks het zeer intensieve programma, € 100.000 lager dan in 2017. Horeca en commerciële inkomsten laten een beperktere stijging zien, maar leveren beide (o.a. Grand Café Klunder) een belangrijke bijdrage aan het resultaat. Geconcludeerd kan worden dat de uitvoering van het Strategisch Plan goed op schema is.

Jubileumviering 500 jaar Grote Sint Laurenskerk: financieel

Uiteraard heeft de viering van 500 jaar Grote Kerk kosten met zich meegebracht. Vrijwel alle 25 partners ontvingen een bijdrage van de Regiegroep waarmee hun onderdeel mogelijk werd gemaakt.

In totaal ontvingen de partners samen € 470.000. Hiernaast waren er vier projecten onder eigen regie. Totaal werd aan deze eigen producties afgerond € 390.000 uitgegeven. Een belangrijk deel van de financiering kwam uit entreegelden, bijdragen van fondsen en subsidiënten en bijdragen van particulieren. De Gemeente Alkmaar was met € 400.000 de belangrijkste subsidiënt.

Reserves en voorzieningen

Voor het 500-jarig jubileum van de Grote Kerk vond een onttrekking uit de bestemmingsreserve plaats, welke zorgt voor een vermindering van het eigen vermogen en een afname van de liquiditeit. Toch is de solvabiliteitspositie dusdanig dat de kredietfaciliteiten niet hoeven te worden aangesproken. De voorzieningen zijn herzien aan de hand van nieuwe meerjarige onderhoudsplannen voor beide gebouwen.

Activiteiten en bezoekers

Het aantal bezoekers lag in 2018 ver boven het normale beeld. Dat kwam uiteraard vooral door de jubileumactiviteiten in het kader van 500 jaar Grote Kerk. Daarnaast kwamen er ook meer toeristische bezoekers naar de kerk. Wie de bezoekcijfers en de activiteitenaantallen bekijkt, zal zien dat er zowel financieel als in termen van bezoekersparticipatie sprake van een zeer geslaagd jaar.