Prestaties en financiën

Uiteraard wijken de cijfers van 2021 net zoals in 2020 sterk af van “normaal”. De niet subsidie-inkomsten kwamen uit op slechts 29% van de begroting. Minder dan in 2020 toen we de eerste maanden van het jaar nog gewoon geopend waren. Het nadeel dat hierdoor ten opzichte van de begroting ontstond bedroeg ruim 2 miljoen euro. Gelukkig kon aan de kostenkant worden geschakeld. De inkoopkosten voor voorstellingen en dergelijke waren 1,6 miljoen lager. Dit kon met name worden gerealiseerd door landelijke afspraken. Een belangrijk verschil met 2020 was dat in 2021 een aantal festivals zoals Zomer op het Plein, Zomer in De Mare en Vest door de Stad (in aangepaste vorm) wel doorgang vonden. De kosten voor deze festivals waren lager dan de begroting maar 250K hoger dan in 2020. De personeelskosten waren 350K lager. Dit ontstond door het niet oproepen van flexibele krachten. Door het gebrek aan activiteiten en terughoudend uitgavenbeleid werd op andere bedrijfskosten eveneens 200K bespaard. Al deze ontwikkelingen samen brachten een besparing ten opzichte van de begroting van in totaal 197K met zich mee. De Rijksoverheid droeg via de NOW regeling 313K bij aan het doorbetalen van personeel waarmee dienstverbanden zonder onderbreking konden worden voortgezet. Ook voor de vaste lasten zoals huisvesting werd een bijdrage TVL ontvangen van 495K. Deze uitkomsten van een financieel zeer onzeker jaar leiden uiteindelijk dus tot een meevaller. Het financiële voordeel kan deels worden toegevoegd aan de Algemene Reserve (tot het toegestane maximum van 15%). Het overige zal aan de gemeente Alkmaar worden terugbetaald; daarvoor is een voorziening gevormd op de balans. In 2020 was er geld apart gezet om de moeilijke jaren die nog volgen omdat bezoekersaantallen naar verwachting niet onmiddellijk zullen herstellen, te kunnen opvangen. Die financiële buffer zou ons ook in staat stellen om meer risicovol te kunnen investeren in grote producties, samen met gezelschappen en producenten. De gehele keten moet immers herstellen en dat vraagt meer risicobereidheid dan voorheen. Helaas heeft de gemeente Alkmaar met die gedachte niet ingestemd en heeft men deze middelen teruggevorderd. In plaats hiervan verwijst de Gemeente naar een ingesteld “noodfonds”. Een ingestelde reserve om nieuwe makers te kunnen faciliteren trof eenzelfde lot. Een en ander is vastgelegd in de in mei 2022 vastgestelde “bestuurlijke beleidslijn reservevorming bij gesubsidieerde instellingen”.

Personele organisatie en bedrijfsvoering

Voorbereidende werkzaamheden voor 2022