Prestaties en financiën

Door de vele activiteiten in 2019, lagen zowel de opbrengsten als de kosten hoger dan begroot. Met name de goede zaalbezetting zorgde voor hogere voorstellingsinkomsten dan in de begroting van 2019 was meegenomen. Door de wijze van inkopen op gezamenlijk risico met producenten, stegen de inkoopkosten mee. Samen leverde dat een betere marge op theatervoorstellingen op van ruim 35K. Ook de Cultuureducatie sloot af met een plus: 20K. De horecaopbrengsten namen, in lijn met de goede bezoekcijfers, ten opzichte van de begroting toe met 50K. Met name het restaurant was voorafgaand aan de voorstellingen goed bezet. Het commerciële resultaat en in het bijzonder de beurzen, bleven wat achter ten opzichte van de prognoses. In lijn met de toegenomen drukte - en mede door een nog niet ingecalculeerde CAO-stijging - waren de personeelskosten 80K hoger. Op energiekosten werd een meevaller geboekt, vanwege een verlate teruggaaf energiebelasting uit 2018. Helaas heeft de stichting daar met ingang van 2019 geen recht meer op, omdat er verplicht aangifte vennootschapsbelasting wordt gedaan, wat niet samengaat met de kwijtschelding van energiebelasting. Er werd in 2019 een ingrijpende wijziging in de ICT-transitie doorgevoerd, die eenmalig 50K aan kosten met zich meebracht. Op termijn worden de uitgaven voor ICT daarmee lager. Door investeringen uit het recente verleden, met name in de Grote Kerk, namen de afschrijvingen ten opzichte van de begroting met 50K toe. Alles overziend, werd de begroting niet helemaal gehaald, vooral door de inzet op de ICT-transitie. Een bedrag van 78K kon per saldo aan de reserves worden toegevoegd.

Personele organisatie en bedrijfsvoering

Voorbereidende werkzaamheden voor 2020